Om Lystoftens Ejerlaug
Ejerlaug for Kulsvierparken og Granparken i Kgs. Lyngby

Bebyggelsen og ejerlauget

Lystoftens Ejerlaug er den lokale grundejerforening for vores bebyggelser (Kulsvierparken og Granparken), der består af 188 rækkehuse, hver på 120m² tegnet og opført af Johan Christensen i 1956-1958. Ejerlauget omfatter tillige den lille fredskov mellem de to bebyggelser.
Ejerlauget ledes af en bestyrelse, som vælges for et år ad gangen, og Ejerlaugets opgaver er beskrevet i detaljer i ‘Vedtægter for Lystoftens Ejerlaug'. Det drejer sig om følgende:

 • Opretholdelse af fællesforsyning af varme og varmt vand.
 • Rydning og almindelig renholdelse af veje.
 • Pleje af skovarealet.
 • Ajourføring og vedligeholdelse af fællesantenneanlæg.
 • Ajourføring af fællesregler for ejendommenes udseende og områdets indretning.
 • Varetagelse af medlemmernes fællesinteresser over for offentlige myndigheder og ejere/brugere af omgivende områder.
 

Formålet med denne hjemmeside er et ønske om at bidrage til at bevare bebyggelsernes ydre udformning, således at de fortsat kan være attraktive bebyggelser og dermed bibeholde deres værdi, til glæde og gavn for de nuværende og fremtidige beboere.

Store dele af denne hjemmeside har tidligere været udgivet først i håndbogsformat i 1992 og 1997 og siden 2009 på foreningens hjemmeside i forskellige udformninger.

Dette betyder:

 • At oplysningerne løbende vil blive ajourført.
 • At nye informationer ikke mere vil blive omdelt til medlemmerne på papir,
  men i stedet blive gjort tilgængelige her på siden under "Nyheder".
 • At der ikke vil blive trykt en ny udgave i håndbogsformat på papir, men dele
  af hjemmesiden kan blive udskrevet på anfordring fra beboere,
  der ikke har tilgang til Internettet.
 • At potentielle købere, ejendomsmæglere og advokater selv kan finde relevante oplysninger i forbindelse med køb af ejendom i bebyggelsen, uden at henvende sig til bestyrelsen.
 

Bestyrelsen håber, at denne hjemmeside vil videreføre de gode erfaringer, der er opnået med de tidligere håndbøger og således blive både et vigtigt opslagsværktøj og en kilde til inspiration for nuværende og kommende beboerne.

 

Veje og fællesarealer

Vedligeholdelse

Granparkens og Kulsvierparkens veje og stier er private. Ejerlauget og den enkelte beboer er ansvarlige for vedligeholdelse af indkørslen helt ud til vejen.

Kommunen er ansvarlig for vedligeholdelse af det øvrige fortov samt vejene.

Der må ikke opsættes skilte på fællesarealerne, ligesom de ikke må benyttes til oplagring.

Snerydning

Ejerlauget har indgået aftale med en entreprenør om rydning og saltning af veje og fælles stier. Det skal understreges, at det stadig er den enkelte ejers ansvar at rydde vejen, fortov langs egen grund og indgang til huset.

 

Vejsyn

Lyngby-Taarbæk kommune gennemfører hvert år i marts/april måned et såkaldt "vejsyn", hvor årets behov for reparationer registreres. Medlemmer der vil gøre opmærksom på forhold der skal rettes op, kan enten henvende sig direkte til kommunen eller til bestyrelsen.

Bestyrelsen samarbejder løbende med kommunen på at få genoprettet fortovene i hele bebyggelsen.

 

Kør langsomt

Børn ænser ikke trafikken og løber derfor gladeligt ud på en til daglig meget fredelig vej, uden at se sig for.

Kør derfor LANGSOMTog FORSIGTIGT!!

 

Parkering

Det er af hensyn til brandvæsenet ikke tilladt at parkere på grusfortovene.

Det er ikke tilladt at anvende vendepladsen til parkering. Der henvises til Kulsviervej og forbindelsesvejen i Granparken.

 

Hække

Vores rækkehusbebyggelse er anlagt med ens hække af almindelig liguster, Ligustrum vulgare ‘Atrovirens'. Det har været hensigten, at hækkene sammen med bebyggelsens øvrige udformning skulle danne en pæn og karakteristisk helhed.

Hækken og vejen

Den enkelte beboer har til opgave at klippe hækken i en linje i flugt med telefonpælenes bageste del (de står uden for skel).

Dette er blandt andet af hensyn til snerydningen.     

Almindelig plejeforskrift

For at bevare denne karakter er det vigtigt, at hækkene vedligeholdes efter de samme retningslinjer: type, hækhøjde, hækbredde og klipning.


Almindelig liguster bør klippes inden Skt. Hans. Derefter foretages anden klipning efter 6-8 ugers forløb, dvs. i august måned.


Selve klippefladen skal holdes så tæt som muligt på den sidst dannede klippeflade. På denne måde opbygges en stærk og tæt hæk. Hvis der ikke klippes tæt på den gamle klippeflade, vil hækken hurtigt vokse i bredden og højden.


Hvis ovennævnte ikke følges, vil hækken i løbet af 4-5 år blive svag eller skæv med åbne huller. Den forøgede tilvækst i bredden og højden kan fjernes ved tilbageskæring. Foretag kun tilbageskæring på en side ad gangen. Den anden side bør vente et eller to år, før den får samme tur.


Det anbefales, at beskæring sker efter fast mål (opsætning af snor). Arbejdet udføres bedst i månederne januar - marts. Det er især unge hække, som bedst tåler tilbageskæring.


 

Hegnsloven

Ifølge hegnsloven må en hæk maksimalt blive 1,80 m høj. Det anbefales, at hækkene i GP/KP klippes i en højde på 1,70 m. For en fuld udvokset hæk anbefales en bredde på 50 - 60 cm foroven og 60 - 70 cm forneden.


Den anbefalede hækhøjde giver en passende afskærmning mellem haverne uden at give skyggegener i de smalle haver.


Ifølge Hegnsloven er hækkene mellem husene fælleseje for de to huse.


Af hensyn til vores fælles snerydning er det vigtigt, at din hæk overholder nævnte retningslinjer.


Det er vigtigt, at hækkens midterlinje er lodret, og at hækbredden er smallest foroven. Herved tåler hækken tryk fra snebelægninger, og de svagt skrånende sider giver de bedste lysforhold for de nederste blade.


Er hækken skæv, for høj eller for tyk, kan den blive beskadiget eller vælte under tryk fra sne eller stærk regn.


 

Gødskning

Almindelig liguster er nøjsom og kræver under forholdene i GP/KP normalt ingen særskilt vanding eller gødskning. Der opnås dog en stærkere og sundere hæk, når planterne tilføres gødning.


Gødskning foretages med en NPK-gødning:

  

Marts/April

5 Kg NPK (12-5-14) pr. 100 m2 

Maj

3 Kg NPK (12-5-14) pr. 100 m2 

  

Ved en 60 cm bred hæk svarer det til henholdsvis 30g og 20g pr. meter hæk.


Bruges en anden gødning kan mængden omregnes efter gødningsindholdet, som står på emballagen.


 

Hækkenes tilstand

De oprindelige ligusterhække er plantet i forbindelse med opførelsen af bebyggelsen i 1955 - 57.


Pasning og vækstvilkår er afgørende for hækkens kvalitet og levetid. Det kan forventes, at en ligusterhæk under normale forhold kan blive mellem 40 til 60 år gammel. Herefter vil hækken få mange huller, små blade og svag skudtilvækst.


Der er i dag stor forskel på hækkene i GP/KP. En overvejende del af hækkene er i dag udlevet. Det skyldes, at hækkene har været passet på forskellige måder, samt at de har været påvirket af skygge fra store træer og buske.


 

En svag/døende ligusterhæk er karakteristisk ved:

Huller i hækken, små og få blade

De nye skud (årlig tilvækst) er korte

Gullige og blege grønne blade

Skæv hæk

For høj og for tyk

 

Tilbageskæring af ligusterhæk

Hækken skæres tilbage, således at der kun bevares korte, levende grene ca. 10 cm over terræn. Tilbageskæringen udføres bedst i månederne januar - marts.


Det tilrådes, at den tilbageskårne hæk gødes i de kommende 4 vækstsæsoner, se almindelige plejeforskrifter. Jorden kultiveres og der foretages ukrudtsbekæmpelse. Under normale forhold vil der være gendannet en ny hæk på 1,60 m efter 4 - 6 år.


Hvis ikke helt særlige bevaringshensyn taler for bevaring af den oprindelige hæk, kan det generelt ikke tilrådes at foretage tilbageskæring af en 40 - 60 år gammel ligusterhæk. Det er også vanskeligt at redde en ældre hæk, som er svag/døende ved beskæring til den rigtige højde og bredde. Der bør i stedet foretages rydning og genplantning af ny hæk.


 

Genplantning af ligusterhæk

Den gamle hæk ryddes. Rødder efter den gamle hæk graves op i et sådant omfang, at plantehul til ny hæk kan etableres. Plantehullet skal normalt være 30 cm bredt og 40 - 50 cm dybt (1½ spadestik).


Hvis den opgravede jord ikke er tilstrækkelig god plantejord, tilføres sphagnum/kompost i forholdet 1 del sphagnum/kompost til 2 dele jord. Plantetidspunkt er fra oktober - november og til april - maj. I vinterperioden kan plantning dog kun gennemføres hvis jorden er bekvem (ikke frossen).


Selve plantningen udføres ved at hækplanten placeres i plantehullet i den rigtige højde, dvs. samme højde som fra planteskolen. Der bør anvendes planter i størrelse 0/1-2, 80 - 100 cm, 4 planter pr. meter.


Plantejord tilføres og trædes fast. Umiddelbart efter plantning vandes med 10 liter pr. plante. Efter plantning kan udføres jorddækning med bark-, grenflis eller kompost. Der bør foretages gødskning de første 3 vækstsæsoner.


Ved genplantning er det hensigtsmæssigt at opsætte et vildthegn for at hækken har noget at støtte sig til.


Hækken klippes kun på siderne indtil klippehøjden på 1,60 m er nået. Ved f.eks. høje træer eller store buske bør disse beskæres således, at den nyplantede hæk kan udvikle sig. Ved genplantning af ny ligusterhæk anbefales det at bruge Ligustrum vulgare ‘Atrovirens Select', som er en forbedret (udvalgt klon) af Ligustrum vulgare ‘Atrovirens'.


Under normale forhold vil der være tilvokset en ny hæk på 1,60 m efter 3 - 5 år.